Posłowie Sejmu VIII kadencji o polskiej gospodarce na koniec 2017 r.

12.01.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na podstawie rankingu Index of Economic Freedom czytamy, że Polska zajmuje faktycznie 45. miejsce na świecie i jednocześnie 21. w Europie (za takimi państwami jak Litwa, Łotwa, Czechy czy Rumunia) znajdując się w grupie państw określanych jako umiarkowanie wolnych gospodarczo (moderately free).

Index of Economic Freedom jest corocznym badaniem, obejmującym 186 krajów na całym świecie, obejmującym dwanaście kategorii wolności gospodarczej, podzielonych na cztery sektory: praworządność, fiskalizm, skuteczność regulacji, oraz wolny  rynek. Wynik danego państwa stanowi uśrednioną liczbę punktów (od 0 do 100), zdobytych w każdej z kategorii.

Share The Facts
Włodzimierz Nykiel
Poseł PO 


W innym rankingu odnoszącym się do wolności gospodarczej Index of Economic Freedom, przygotowywanym przez Heritage Foundation, Polska zajmuje 21. miejsce w Europie i 45. miejsce w rankingu światowym i zaliczana jest do krajów umiarkowanie wolnych gospodarczo.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.