Poznań – Debata jedynek z TOK FM

05.10.2015

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Według barometru prawa firmy Grant Thornton, w Polsce w 2014 roku wprowadzono 1995 nowych aktów prawnych, które były spisane łącznie na 25 634 stronach, co rzeczywiście jest większe od liczby stron aktów prawnych wprowadzonych w tym samym roku we Francji (22 585 stron). Nie można jednak utożsamiać ilości ustaw z ilością stron na których zostały spisane, a powyższy raport nie podaje ilości aktów prawnych wprowadzonych we Francji w 2014 r. Nie udało nam się dotrzeć do informacji dotyczących tych danych, dlatego wypowiedź należy uznać za nieweryfikowalną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.