Poznań – Debata jedynek z TOK FM

05.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Artykuł 31. ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych jasno mówi, że w momencie gdy związek zawodowy liczy minimum 150 członków, “prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługuje (…) jednemu pracownikowi”. W momencie gdy związek zawodowy liczy minimum 500 członków, prawo to przysługuje dwóm pracownikom.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.