Poznań – Debata jedynek z TOK FM

05.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Bambrzy, to imigranci, którzy „na zaproszenie władz miasta Poznania w latach 1719 do 1753 kilkoma falami przywędrowali rolnicy z okolic Bambergu”. Wszelkie objaśnienia autorstwa profesor etnografii Marii Paradowskiej są zamieszczone na oficjalnej stronie miasta Poznań

W Poznaniu znajduje się Muzeum Bambrów Poznańskich, a Święto Bamberskie obchodzone jest w pierwszą sobotę po 1 VIII na Starym Rynku w Poznaniu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.