Poznań – Debata jedynek z TOK FM

05.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Samochody marki Volkswagen są produkowane przez koncern Volkswagen Aktiengesellschaft. Strona internetowa Volkswagen Nutzfahrzeuge informuje o tym, że “Volkswagen AG jest notowaną na giełdzie spółką akcyjną na mocy prawa niemieckiego”. Na dzień 31 marca 2015 r. ogólna liczba akcji koncernu Volkswagen AG będących w obronie wynosiła 475 731 860.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.