Premier Beata Szydło na COP21

15.12.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Przy Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, mającej miejsce:

  • w Poznaniu 1-12 grudzień 2008  (COP14)
  • w Warszawie 11-22 listopada 2013 (COP18)

rząd Polski był DWA razy gospodarzem rozmów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.