Premier Beata Szydło na COP21

15.12.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych pochodzących z projektu Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej łączne emisje krajowe gazów cieplarnianych od roku bazowego 1988 do roku 2012 zmniejszyły się o 28.87%:

1

Jednocześnie PKB według PPP (parytetu siły nabywczej – produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca mierzony parytetem siły nabywczej (PPP) jest wskaźnikiem stosowanym do porównań warunków życia oraz monitorowania procesu zmian strukturalnych zachodzących w gospodarkach poszczególnych krajów. Wyrażenie wartości PKB na 1 mieszkańca według PPP jest bardziej obiektywne niż przeliczenie według bieżącego kursu walut. Eliminuje bowiem wpływ polityki kursowej, a także określa wartość PKB z uwzględnieniem różnic cen w krajach porównywanych; dokładne  wyjaśnienie, s.161) w tych latach wzrosło ponad dwukrotnie:

2

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.