Premier Beata Szydło o kryzysie w Centrum Zdrowia Dziecka

08.06.2016

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

W grudniu Minister Skarbu Państwa podpisał umowę, na mocy której w styczniu udzielono wsparcie w wysokości 100 mln złotych ze środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców dla Instytutu “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Była to jednak druga z planowanych jeszcze przez rząd Ewy Kopacz w lipcu 2015 r. umów na udzielenie wsparcia zadłużonym instytutom medycznym, w tym w pierwszej kolejności: Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz Instytutowi Matki i Dziecka w Warszawie. Pierwsza umowa dotyczyła wsparcia dla Centrum Zdrowia Matki Polki i została podpisana na początku listopada 2015 r. przez Andrzeja Czerwińskiego – ministra Skarbu Państwa w rządzie koalicji PO-PSL.

Udzielenie wsparcia ww. instytutów umożliwione zostało przez wydaną 20 sierpnia 2015 r. przez Ministra Skarbu Państwa w rządzie Ewy Kopacz nowelizację rozporządzenia w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną z dn. 11 sierpnia 2011 r. i było bezpośrednią przesłanką do zmiany rozporządzenia, na co wskazuje uzasadnienie do projektu nowelizacji.

Nowe rozporządzenie wprowadziło przepisy umożliwiające udzielenie wsparcia z FRP podmiotom leczniczym będącym instytutami badawczymi oferującym świadczenia w ramach publicznej służby zdrowia. Wsparcie to może zostać udzielone również w celu optymalizacji zadłużenia i zasobów majątkowych, nawet jeśli adresat znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Instytuty uzyskały wsparcie na preferencyjnych warunkach dotyczących stopy oprocentowania oraz braku konieczności zapewnienia przez nie wkładu własnego, jednak w charakterze pożyczki, a nie bezzwrotnej pomocy, jak może sugerować wypowiedź.

Ponieważ udzielenie wsparcia Instytutowi Centrum Zdrowia Dziecka było kontynuacją działań podjętych przez rząd Ewy Kopacz, wypowiedź tę kwalifikujemy jako manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.