Premier Beata Szydło przed Parlamentem Europejskim

20.01.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Należy odróżnić pojęcie uchodźcy od imigranta.

Uchodźcą jest osoba, która żywi uzasadnioną obawę przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych, znajduje się poza terytorium kraju, którego jest obywatelem i – z powodu tych obaw – nie chce lub nie może do tego kraju powrócić.

danych Urzędu ds. Cudzoziemców wynika,że w latach 2013-2015 jedynie czterem obywatelom Ukrainy nadano status uchodźcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto zaznaczyć, że ilość złożonych wniosków o nadanie statusu uchodźcy w RP obywatelom Ukrainy wzrosła diametralnie, z 75 w roku 2012 oraz 45 w roku 2013 do 2253 w roku 2014 i 2304 w roku 2015.

wykres
źródło: udsc.gov.pl

 

Na chwilę obecną obywatele Ukrainy mają ponad 65 tys. ważnych kart pobytu.

W roku 2014 wydano Ukraińcom 830 tys. wiz, zbiorcze dane na rok 2015 nie są jeszcze dostępne.


False

First of all, it is necessary to differentiate between a refugee and an immigrant.

A refugee is a person ‘owing to wellfounded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.

report by the Office for Foreigners shows that in the years 2013-2015 only four Ukrainian citizens were granted refugee status in the territory of the Republic of Poland.

It is worth mentioning that the number of applications submitted by Ukrainian citizens for refugee status in the Republic of Poland increased significantly, from 75 and 45 in 2012 and 2013 respectively to 2253 in 2014 and 2304 in 2015.

The number of Ukrainian citizens who between 2012-2016 submitted the application for refugee status in the Republic of Poland (until 17.01.2016)

wykres

Source: udsc.gov.pl

Currently, over 65 000 citizens of Ukraine hold valid resident permits.

In 2014 Ukrainians were granted with 830 000 visas, while the collective data for 2015 is not yet available.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.