Premier Beata Szydło w PR1

31.03.2016

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

12 marca 2016r. rzecznik rządu Rafał Bochenek informował, że Beata Szydło podjęła decyzje o przekazaniu opinii Komisji Weneckiej do Sejmu. Doniesienia medialne również potwierdzają, że opinia trafiła do Sejmu.

Jak stanowi Konstytucja RP w art.118. “Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów.” jak również grupie co najmniej 100 000 obywateli. Jedynym ograniczeniem inicjatywy ustawodawczej wynikającym z Konstytucji jest projekt ustawy budżetowej ustawy o prowizorium budżetowym, zmiany ustawy budżetowej, ustawy o zaciąganiu długu publicznego oraz ustawy o udzielaniu gwarancji finansowych przez państwo kiedy to inicjatywa przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów.(art.221)

Wypowiedź zakwalifikowaliśmy jako manipulację, ponieważ faktem jest, że Beata Szydło przekazała opinię Komisji Wiedeńskiej do Sejmu. Jednak to nie Sejm posiada inicjatywę ustawodawczą, a grupa posłów na Sejm, mogą oni taką ustawę przygotować jednak to uprawnienie posiadają również inne podmioty enumeratywnie wyliczone w Konstytucji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.