Premier Ewa Kopacz gościem „Faktów po Faktach” TVN24

26.08.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według publikacji “Leksykon budżetowy” na stronie internetowej Sejmu RP “reguła budżetowa jest permanentnym ograniczeniem polityki fiskalnej, odzwierciedlonej we wskaźnikach budżetowych, wskazujących na jej postęp”.

Jedną z reguł budżetowych jest reguła wydatkowa. Według ww. publikacji wyróżniamy w naszej polityce fiskalnej dwa okresy obowiązywania reguły wydatkowej – “obowiązującą w latach 2011-2013 regułę wydatkową o charakterze tymczasowym, w ramach której wzrost wyznaczonych wydatków podlegających regule w kolejnym roku kształtował się maksymalnie na poziomie inflacja CPI (prognozowana na dany rok) + 1% do okresu uchylenia Polsce procedury nadmiernego deficytu oraz docelową regułę wydatkową, wprowadzoną od 2014 roku, zapewniającą utrzymanie strukturalnego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie średnioterminowego celu budżetowego (MTO)”.

Obowiązek uwzględniania reguły wydatkowej w budżecie państwa został wprowadzony Ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw zgodnie z dodanym art. 112aa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.