Program „Otwartość” Łukasz Gibały

04.11.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na Dąbrowski Budżet Partycypacyjny przeznaczono na rok 2015 8 mln złotych. Dąbrowa Górnicza wg danych GUS na 2012 rok miała 124 701 mieszkańców (Kraków za ten sam okres 758 334 mieszkańców, co daje 6,08 razy więcej)

Lublinie istotnie przeznaczono na ten rok 10 mln złotych na podobny cel. Również w 2012 roku, Kraków miał 2,18 razy więcej mieszkańców niż Lublin z liczbą 347 678 mieszkańców.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.