Program „Otwartość” Łukasz Gibały

04.11.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Prawdą jest, że projekt uchwały o likwidacji Straży Miejskiej został odrzucony w I czytaniu 28 sierpnia 2013. Za jego odrzuceniem głosowało 29 radnych, 3 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z nowelizacją krakowskiego statutu z 30 maja 2012 umożliwiono 4 tysiącom mieszkańców prawo inicjatywy uchwałodawczej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.