Program „Otwartość” Łukasz Gibały

04.11.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W drodze Zarządzenia Nr 984/2012 powołano Komitet Sterujący do utworzenia Krakowskiej Grupy Zakupowej (KGZ) w celu wspólnego zakupu energii elektrycznej. KGZ powołana została w dniu 15 maja 2012 roku.

W wyniku przetargu wyłoniono dostawcę energii elektrycznej w roku 2013, a szacowane oszczędności finansowe oszacowano na kwotę 1,9 mln złotych przy wolumenie zakupu 51 GWh.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.