Program wyborczy Łukasza Gibały

19.10.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według danych Raportu o Stanie Miasta publikowanym przez Urząd Miasta Krakowa (data publikacji 1 października 2014 r.) tereny zielone w Krakowie w 2013 roku wynosiły 3 546 ha, co daje 10,8%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.