Ile wynosi subwencja oświatowa dla dzieci niepełnosprawnych (2014)?

03.04.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Subwencja dla osób niepełnosprawnych nie wynosi 50 tysięcy złotych. Faktem jest jednak, że subwencja oświatowa przypadająca na jednego zwykłego ucznia wzrosła o 79 zł w porównaniu z rokiem 2013, w związku z powyższym jednocześnie subwencja dla osób niepełnosprawnych została zwiększona. Ministerstwo Edukacji Narodowej  wyliczyło, że w 2014 r. standard A – przyznawany na zwykłego ucznia wyniesie 5241,89 zł. Będzie zatem 1,5 proc. (79 zł) wyższy od tego z 2013r.

Na wysokość subwencji przyznawanej osobom niepełnosprawnym wpływa przede wszystkim stopień niepełnosprawności, określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej wagowo oraz liczebność uczniów w jednostce samorządu terytorialnego. A więc wysokość subwencji może być od 1,4 do 9,5 razy większa niż standardowa subwencja przyznawana na zwykłego  ucznia w zależności od stopnia niepełnosprawności.

Pismo samorządu terytorialnego “Wspólnota” podaje wyliczenia dla Gminy Głuchołazy liczącej 25 tysięcy mieszkańców.

Ile waży nauczanie indywidualne uczniów niepełnosprawnych
kwota podstawowa standard A subwencji oświatowej przypadająca na 1 ucznia = 4 717,00 złwydatki na wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego w nauczaniu indywidualnym (średnio 11 godzin) na 1 ucznia= 42 305,78 zł

 

waga P2 – upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, niedostosowanie społeczne, zaburzenia zachowania, zagrożenie uzależnieniem, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, choroby przewlekłewaga P3 – niewidomi i słabowidzący, niepełnosprawność ruchowa, zaburzenia psychicznewaga P4  niesłyszący i słabosłyszący, upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym

 

waga P5 – upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim – obowiązek szkolny lub obowiązek nauki realizowany poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, niepełnosprawności sprzężone oraz autyzm

 

Przykład z gminy Głuchołazy liczącej 25 tys. mieszkańców
Dochody z subwencji oświatowej przyznane na 1 uczniawg określonych wag Wydatki faktycznie ponoszone na 1 ucznia objętego wagami z przyznanym nauczaniem indywidualnym – w wyniku decyzji PPP
rodzaj wagi wartość wagi kwota przyznanana 1 ucznia liczba uczniów niepełnospraw-nych objętych wagami w gminie* wartość subwencji oświatowej *w tym liczba uczniówz przyznanym nauczaniem indywidualnymw gminie koszt wynagrodzenia nauczycielaw nauczaniu indywidualnym
P2 1,40 6 603,80 zł 26 171 698,80 zł 8 338 446,24 zł
P3 2,90 13 679,30 zł 3 41 037,90 zł 1 42 305,78 zł
P4 3,60 16 981,20 zł 8 135 849,60 zł 4 169 223,12 zł
P5 9,50 44 811,50 zł 12 537 738,00 zł 11 465 363,58 zł
Suma: 49 886 324,30 zł 24 1 015 338,72 zł

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.