Ludwik Dorn o świadczeniach pielęgnacyjnych

03.04.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2007 wynosiła 420, nie 520 złotych, przez co tak przedstawione wartości, jak i stosunek między nimi nie są zgodne z prawdą.

 

W podanym okresie czasu świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 420 złotych, wzrost do 520 nastąpił w 2009 roku. Pozostałe podane przez Ludwika Dorna kwoty są poprawne – aktualnie świadczenie pielęgnacyjne wynosi 620 złotych, wraz z dodatkiem 200 złotych, uzależnionym od dochodu w przeliczeniu na członka rodziny. Płaca minimalna faktycznie w roku 2007 wynosiła 936 złotych, w 2014 zaś – 1680.

 

W drugiej części wypowiedzi doszło do niezgodnej z prawdą analizy przedstawionych danych.. Jak łatwo można wyliczyć, w roku 2007 świadczenie pięlgnacyjne stanowiło 45% procent płacy minimalnej. W wypadku zestawienia ze sobą odpowiedników tych kwot w roku 2014, świadczenie wraz z dodatkiem stanowi niewiele mniej niż połowę wartości najniższej pensji (49%). Jak widać, stosunek ten nie tylko nie pogorszył się, a wręcz polepszył o cztery punkty procentowe.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.