Ludwik Dorn o osobach, które utraciły zasiłek pielęgnacyjny

03.04.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Liczba osób, które po zmianach w zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego została pozbawiona tego zasiłku powszechnie szacowana jest na około 150 tysięcy.

 

Zgodnie z przyjętą 7 grudnia 2012 roku nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, dniem wejścia w życie zmian zasad przyznawania świadczeń opiekuńczych był 1 lipca 2013 roku. Ustawa ta wyłączyła z grupy uprawnionej do zasiłku krewnych osób, u których niepełnosprawność pojawiła się po 25 roku życia. Zgodnie z danymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w IV kwartale 2012 roku, czyli przed wejściem nowelizacji w życie, gminy wypłaciły świadczenia średnio 244,7 tysiącom osób. W lipcu 2013 roku liczba osób z nich korzystających spadła do 97,2 tysięcy, co oznacza, iż bez prawa do zasiłku pozostało 147,3 tysięcy osób.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.