Przemówienia prezydentów USA do Polaków

06.07.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W dniu 31 maja 2003 r. na Wawelu przemawiał zarówno Aleksander Kwaśniewski, jak i George W. Bush. Było to jedyne wspólne przemówienie prezydentów obu krajów w Krakowie. Treść przemówienia A. Kwaśniewskiego znajduje się na oficjalnej stronie Prezydenta RP.

Share The Facts
Bogusław Sonik
Poseł


Na Wawelu przemawiał tylko G. Bush.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.