Przemysław Wipler – jedyny poseł przeciwny zmianom w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia

01.09.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Przemysław Wipler odnosi się do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 28 listopada 2014 roku. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, dotyczy ona ochrony zdrowia dzieci w wieku szkolnym poprzez ograniczenie dostępu na terenie placówek szkolnych i wychowawczych do produktów żywnościowych zawierających znaczne ilości składników szkodliwych dla ich rozwoju.

głosowaniu nad przyjęciem w całości projektu ustawy wzięło udział 429 posłów. Za – 426, Przeciw – 1, Wstrzymało się – 2. Jedynym posłem głosującym “przeciw” był Przemysław Wipler. Wstrzymali się posłowie Tomasz GórskiJarosław Jagiełło. W związku z tym wypowiedź polityka należy uznać za prawdziwą.

Określenie ustawy jako “idiotycznej” nie podlega ocenie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.