Przyszły minister energetyki – Krzysztof Tchórzewski

23.11.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych U.S. Energy Information Administration (podlegającej U.S. Departament of Energy) z roku 2012, kraje UE (złożonej z 27 członków – bez Chorwacji, która dołączyła w roku 2013) wyemitowały do atmosfery 3,776.126 mln ton CO2, co stanowiło około 11% światowej produkcji CO2, wynoszącej wtedy 32,317.863 mln ton.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.