Raport Demagoga – WOŚP a debata publiczna

17.01.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Według danych pochodzących ze strony WOŚP – zarejestrowano 1468 sztabów (plus 269 sztabów internetowych).

 

Każdy z wolontariusz rozlicza się indywidualnie, a po przeliczeniu pieniędzy otrzymuje rozliczenie, które potwierdza jego udział w kweście. Sztaby mają powołać komisję odpowiedzialną za przeliczanie pieniędzy, złożoną z minimum 3 osób,  która ma podpisać się również na sporządzonym protokole z zebraną sumą i ją zabezpieczyć. Członkiem komisji nie może być szef sztabu i jego krewni.

 

Organizator na stronie zastrzega  –Zaraz po przeliczeniu pieniądze zapakujcie do bezpiecznych kopert – przygotujcie je do przekazania pracownikom Banku. Minimalizujecie w ten sposób jakiekolwiek podejrzenia co do transparentności rozliczenia Waszego Sztabu. Rozliczenie wraz z podanymi w regulaminie dokumentami przyślijcie pocztą lub przywieźcie osobiście do Fundacji najpóźniej do 31 stycznia 2015 r. Po zweryfikowaniu prawidłowości przesłanych przez Was dokumentów otrzymacie informację o rozliczeniu a tym samym rozwiązaniu waszego Sztabu oraz specjalne druki podziękowań, które możecie przekazać wszystkim sponsorom.

 

Finansowa autonomia więc nie występuje, ponieważ w regulaminie są ujęte ramy określające rozliczanie się sztabów, co zaprzecza możliwości samodecydowania o zebranych środkach, jaką interpretacje nasuwałaby definicja autonomii.

Tweetu nie możemy uznać za prawdziwy właśnie z tego powodu – autonomia, a brak zewnętrznej kontroli podczas liczenia w sztabach to dwie odrębne sprawy. Krzysztof Bosak posłużył się zbyt wyrazistym słowem o innych konotacjach, które może zmienić znaczenie treści regulaminu w społecznym odbiorze.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.