Raport Demagoga – WOŚP a debata publiczna

17.01.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Ze  sprawozdania za rok 2011 ( pkt III.3.3) wynika, że że ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych  na zakup nowej siedziby wydano 4 117 500, 08 zł, natomiast kupiono również sprzęt o wartości 2 352 885, 30zł, a więc nie całość zgromadzonej kwoty została przekazana na nowy budynek.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.