Raport Zuber

20.03.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Głosowanie nad Sprawozdaniem w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej – 2012 r. (2013/2156(INI)), nazywane od nazwiska autorki „Raportem Zuber” odbyło się podczas posiedzenia plenarnego PE 11 marca 2014 r. Posłowie nieznaczną ilością głosów (w głosowaniu nad całym tekstem rezolucji: 289 „za”, 298 „przeciw”, 87 wstrzymało się od głosu) odrzucili projekt rezolucji przyjmującej sprawozdanie, przyjęty uprzednio przez parlamentarną komisję FEMM.

W punkcie Ap. został zawarty postulat jednolitej ochrony prawnej w Unii Europejskiej dla zróżnicowanych form związków małżeńskich lub partnerskich bez względu na orientację seksualną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.