Rating Polski – #factcheck

22.01.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Z kontekstu wynika, że Hannie Gronkiewicz-Waltz chodzi o lata 2007-2015. Ratingi kredytowe państw publikują trzy międzynarodowe agencje: Fitch, Moody’s oraz Standard&Poor’s. Każda ma własną skalę i metodologię. Faktycznie, w tym okresie obniżany był rating USA, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Japonii. Natomiast rating Polski w tych latach nie spadł. W przypadku agencji S&P oraz Fitch utrzymywał się na poziomie A- od 2007 roku, natomiast w przypadku agencji Moody’s pozostaje niezmienny od roku 2003.

rating

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.