Reakcja rządu na nawałnice

16.08.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Michał Dworczyk odnosi się do sytuacji kryzysowych takich jak nawałnice, które przeszły nad Polską w zeszłym tygodniu. Postępowanie w takich sprawach określa ustawa o zarządzaniu kryzysowym.

Ustawa w dwóch miejscach odnosi się do możliwości użycia wojska w przypadku pomocy w sytuacjach kryzysowych. Opisując uprawnienia i obowiązki wojewody przyznaje mu w art. 14 możliwość wnioskowania o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania zadań, o których mowa w art. 25 ust. 3. Natomiast we wspomnianym już art. 25 określa uprawnienie Ministra Obrony Narodowej do przekazania wojska do dyspozycji na terenach, które ucierpiały.

Jeżeli w sytuacji kryzysowej użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub może okazać się niewystarczające, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej, Minister Obrony Narodowej, na wniosek wojewody, może przekazać do jego dyspozycji pododdziały lub oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „oddziałami Sił Zbrojnych”, wraz ze skierowaniem ich do wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zadania, o których mówi ustawa to m.in. zadania poszukiwawczo-ratownicze, ewakuacja, prace zabezpieczające, naprawa i odbudowa infrastruktury technicznej, monitorowanie zagrożeń i ocena skutków żywiołu.

Kolejnym dokumentem określającym użycie Sił Zbrojnych RP w sytuacjach kryzysowych jest Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego, który na stronie 434 w dziale Tryb uruchamiania Sił Zbrojnych RP do wsparcia działań w sytuacji kryzysowej przedstawia różne możliwości udziału wojska w przypadku różnych sytuacji. Podkreśla ona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, że wojsko może być oddelegowane do zadań prewencyjnych i ratowniczych przez szefa MONu na wniosek wojewody.

Wojewoda Pomorski podjął decyzję o zaangażowaniu wojska w pomoc przy udrażnianiu koryta Brdy w poniedziałek.

Share The Facts
Michał Dworczyk
sekretarz stanu Ministerstwa Obrony Narodowej


Wojsko w tego rodzaju sytuacjach może być uruchomione wyłącznie po wystąpieniu ze strony wojewody.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.