Janusz Piechociński o rekordowym poborze elektryczności

07.08.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, 30 lipca 2014 roku wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w szczycie rannym w wysokości 21 811 MW.

Rekord ten zastąpił wynik odnotowany zaledwie dzień wcześniej 29.07.2014r. wynoszący 21 763 MW.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.