Robert Biedroń – Gość Radia ZET

14.02.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Turcja 11 maja 2011 roku wraz z innymi 12 krajami (Austria, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Islandia, Luksemburg, Czarnogóra, Portugalia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja)  podpisała Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz jako pierwszy z sygnatariuszy ratyfikowała ową konwencję (14 marca 2012).

Należy jednak przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 75 ust.3  owej konwencji, zaczęła ona obowiązywać dopiero od 1 sierpnia 2014 roku – pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia kiedy 10 sygnatariuszy, w tym co najmniej 8 państw członkowskich Rady Europy, wyraziło zgodę na związanie się konwencją.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.