Adam Hofman w Rozmowie Dnia o Memorandum Budapesztańskiego

10.03.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na mocy tzw. Memorandum Budapesztańskiego, wymienione państwa zobowiązały się gwarantować “niepodległość, suwerenność i nienaruszalność obecnych granic” Ukrainy (pkt 1 porozumienia).

http://www.rferl.org/content/ukraine-explainer-budapest-memorandum/25280502.html – omówienie poszczególnych postanowień Memorandum Budapesztańskiego w kontekście obecnej sytuacji na Krymie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.