Adam Hofman w Rozmowie Dnia o Madżlisu i Tatarach Krymskich

10.03.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Madżlis nie jest partią a najwyższym organem przedstawicielskim i wykonawczym  Tatarów Krymskich . Głównym jego celem eliminacja skutków zbrodni popełnionych przez ZSRS wobec Tatarów oraz dbanie o ich prawa narodowe i polityczne.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.