Adam Hofman w Rozmowie Dnia o posiedzeniu Rady NATO

10.03.2014

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Niedzielne obrady NATO były niejawne. Jednak obydwa państwa wymienione przez A. Hofmana znajdują się w grupie, która  sprzeciwia się nałożeniu sankcji na Rosję. Rzecznik rządu Niemiec,  określił jednocześnie interwencję rosyjską na Krymie jako “nie do przyjęcia”. Minister Spraw Zagranicznych Francji, L. Fabius, zagroził natomiast podjęciem precyzyjnych kroków w stosunku do rosyjskich oficjeli w wypadku podtrzymywania napięć na Ukrainie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.