Adam Hofman w Rozmowie Dnia o artykule 4 Traktatu Waszyngtońskiego

10.03.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Minister Spraw Zagranicznych Litwy jako pierwszy na arenie międzynarodowej wystąpił z prośbą o zastosowanie artykułu 4 Traktatu Waszyngtońskiego.

Rząd Litewski jako pierwszy z regionu państw Bałtyckich wycofał swego ambasadora na nieterminowe konsultacje z ambasady w Moskwie. Jako pierwsi ambasadora wycofali Kanadyjczycy.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.