Bronisław Komorowski w Rozmowie Dnia o Turcji

24.03.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Obydwa twierdzenia są zgodne z obserwowanymi trendami. Turcja jest krajem o wysokim PKB (w aspekcie parytetu siły nabywczej) – znajduje się bowiem na 17. miejscu na świecie z liczbą 1.167 tys. dolarów. Z drugiej strony PKB (PPP) per capita wynosi 15.300 dolarów, co daje dopiero 90. miejsce na świecie. Duży potencjał Turcji tkwi w sile roboczej – ludzi w wieku produkcyjnym jest prawie 28 mln, co daje 22. miejsce w światowym rankingu. Turcja jest potężnym krajem eksportującym – zajmuje 30. miejsce, a eksport to ponad 167 mld dolarów. Należy też do czołówki 40 krajów uznawanych za największe gospodarki świata – zajmuje 18. miejsce. Potwierdzają to także dane Banku Światowego. Należy jednak zwrócić uwagę na kryzys liry tureckiej, który odnotowuje się od końca roku 2013. Afery korupcyjne oraz związane z nimi protesty znacznie osłabiły turecką walutę w stosunku do euro czy dolara. Niemniej jednak można uznać Turcję za dynamicznie rozwijającą się gospodarkę, zwłaszcza na tle innych państw europejskich.

Jeśli chodzi o demografię turecką, to CIA przewiduje, że w 2014 roku będzie 81 619 tys. Turków, co da 17. miejsce na świecie. Jest to bardzo młode społeczeństwo, gdzie prawie 43% to ludzie w przedziale wiekowym 25-54 lat a niemal 26% mieści się w przedziale 0-14 lat. Na 2014 przewidziany jest przyrost naturalny rzędu 1.12% a współczynnik dzietności wynosi 2 dzieci na kobietę, co powoduje, że możemy uznać Turcję za kraj nieprzeżywający kryzysu (mimo że nie jest to też tzw. boom demograficzny).

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.