Bronisław Komorowski w Rozmowie Dnia o stosunkach dyplomatycznych polsko-tureckich

24.03.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Na przestrzeni 600 lat stosunków polsko-tureckich, państwa były się w stanie wojny przez 44 lata.

Dokładnie wyliczone 25 lat wojny nie do końca pokrywa się z tym, co mówią podręczniki historii (jak na przykład „Polska Jagiellonów” Pawła Jasienicy czy też kalendarium „Europa-Chronik. Daten Europaeischer Geschichte” Klausa Jurgena Matza). Wyliczenia na podstawie lektury tych książek dają liczbę 44 lat niepokojów. Najdłuższy okres stanu wojny to lata 1485-1503 (18 lat) podczas których miały miejsce walki o Mołdawię oraz wyprawa Jana Olbrachta na te tereny (nazwana wyprawą bukowińską). Drugi najdłuższy czas to lata 1683-1699, czyli okres wojny z Turcją od czasów odsieczy wiedeńskiej do pokoju w Karłowicach.

W czasie sześciuset lat stosunków dyplomatycznych miały miejsce także konflikty takie jak na przykład bitwa pod Warną (1444), pod Cecorą i Chocimiem (1620-1621), pod Kamieńcem Podolskim, do pokoju w Buczaczu (1672-1673) oraz kolejna bitwa pod Chocimiem w 1673 roku. Łączna liczba lat wojen, walk i konfliktów z pewnością przewyższa więc 25 lat.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.