Janusz Piechociński o unijnych rekompensatach dla rolników

25.03.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Rolnictwa 6 marca minister Kalemba spotkał się z komisarzem ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Dacianem Ciolosem. Komisarz, po wysłuchaniu argumentów strony polskiej oraz analizie danych ilustrujących obecną, trudną sytuację w Polsce, podjął decyzję o wprowadzeniu rekompensat dla producentów trzody i przygotowaniu podstaw prawnych KE w tym zakresie.

Poza tym wystosowano do Komisji Europejskiej odpowiednie oficjalne wnioski w tej materii.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.