Marek Sawicki w Rozmowie Dnia o Ukrainie

20.03.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi GUS, w 2013r. Ukraina zajęłą 16 miejsce wśród najważniejszych partnerów handlowych Polski.

Ukraina uplasowała się na 8 miejscu wśród najważniejszych polskich rynków eksportowych (z punktu widzenia importu – 21 miejsce). Według wstępnych danych w 2013 r. obroty towarowe pomiędzy Polską i Ukrainą wzrosły o 1,4% i wyniosły blisko 8 mld USD, w tym Polski eksport na Ukrainę zwiększył się o 8,5% i osiągnął wartość 5,7 mld USD, natomiast import obniżył się o 13% do poziomu 2,2 mld USD.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.