Rozwój gospodarczy Polski na tle UE

29.04.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Polska w rankingu wyprzedza: Bułgarię, Rumunię, Łotwę i Chorwację. Węgry mają wyższe PKB per capita od Polski.

 

Źródło:europa.eu, Eurostat

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.