Ryszard Czarnecki w Gość Radia ZET o funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej

02.09.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zarówno w obowiązujących obecnie dokumentach: Traktat o UE i Traktat o funkcjonowaniu UE (artykuł 15), jak i w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy (artykuł I-22) istnieją zapisy, mówiące że na czele Rady Europejskiej stoi jej Przewodniczący. Ponadto funkcje i sposób wyboru Przewodniczącego są takie same w obydwu dokumentach.

Przewodniczący wybierany jest na 2,5-roczną kadencję kwalifikowaną większością głosów. Do jego zadań należy koordynacja pracy Rady Europejskiej, zdawanie relacji przed Parlamentem, a także reprezentacja UE na zewnątrz.

Źródłem nieporozumień mogą być różnice językowe między tymi dokumentami. “Przewodniczacy RE” jest figuruje jako “President of the European Council” (wersja angielska), “Der Präsident des Europäischen Rates” (wersja niemiecka), “El Presidente del Consejo Europeo” (wersja hiszpańska) lub też “Le président du Conseil européen” (wersja francuska).

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.