Ryszard Czarnecki o Bronisławie Komorowskim

09.06.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi zawartymi na stronie internetowej Prezydenta RP, doszło do osiemnastu spotkań Bronisława Komorowskiego z Wiktorem Janukowyczem (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) oraz dziewięciu rozmów telefonicznych prezydentów Ukrainy i Polski: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.