Ryszard Czarnecki o PKB Węgier

15.04.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Parlament Europejski wystosował wobec Węgier trzy rezolucje. Pierwsza z nich pochodzi z lipca 2011 roku, druga także z lipca, ale 2013 roku oraz trzecia z czerwca 2015 roku.

Pierwsza z przyjętych rezolucji dotyczy zmiany węgierskiej konstytucji w dniu 18 kwietnia 2011 r. Ten rok uznajemy za początek okresu, o którym wspomina Ryszard Czarnecki w swojej wypowiedzi.

Wg. danych Banku Światowego PKB w parytecie siły nabywczej na mieszkańca Węgier wynosiło zgodnie z poniższą tabelą.

tabelkaczarnecki2


Prawdą jest zatem, że PKB w parytecie siły nabywczej na mieszkańca Węgier wzrósł w tamtym okresie. Natomiast zaznaczamy, że nie zachodzi tu potwierdzona korelacja pomiędzy wzrostem PKB, a rezolucjami wystosowanymi przez Parlament Europejski. Trend wzrostowy PKB w parytecie siły nabywczej na mieszkańca Węgier występował już wcześniej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.