Ryszard Czarnecki o inwestorach na Węgrzech

15.04.2016

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Faktycznie, Parlament Europejski wystosował wobec Węgier trzy rezolucje. Pierwsza z nich pochodzi z lipca 2011 roku, druga także z lipca, ale 2013 roku, a trzecia z czerwca 2015 roku.

Pierwsza z przyjętych rezolucji dotyczy zmiany węgierskiej konstytucji w dniu 18 kwietnia 2011 r. Ten rok uznajemy za początek okresu, o którym wspomina Ryszard Czarnecki w swojej wypowiedzi.

W roku 2008 wybucha kryzys finansowy, co odzwierciedlone jest w danych za rok 2009, kiedy wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) przyjmuje wartość ujemną (patrz: tabela poniżej).
tabelkaczarnecki1

Pierwsza rezolucja została wystosowana w roku 2011. W tamtym roku wartość BIZ była dodatnia, co mogłoby potwierdzać słowa Ryszarda Czarneckiego, jednak z drugiej strony możne być to również uznane za odbicie stanu gospodarki po kryzysie.

Dodatkowo, wartość BIZ za rok 2013 (druga rezolucja) jest ujemna, co już nie potwierdza prawdziwości tezy z wypowiedzi wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

[Na chwilę obecną nie dysponujemy danymi za rok 2015, w związku z czym nie ma możliwości zweryfikowania prawdziwości tezy odnośnie efektu ostatniej z trzech rezolucji.]

Wypowiedź Ryszarda Czarneckiego sugeruje ponadto, że istnieje pozytywny wpływ rezolucji Parlamentu Europejskiego na gospodarkę kraju, wobec którego są one wystosowywane. Zaznaczamy, że nie ma dowodów na istnienie takiej korelacji.

Ostatecznie wypowiedź uznajemy za manipulację.

 

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.