Ryszard Czarnecki w Polskim Radiu o Polakach w Kazachstanie

04.06.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z Narodowym Spisem Powszechnym przeprowadzonym w Kazachstanie w 2009 roku, narodowość polską zadeklarowało 34,5 tys. osób.

Warto zaznaczyć, że 20 lat wcześniej, w spisie w 1989 roku narodowość polską zadeklarowało ok. 60 tys. osób, są to jednak dane już nieaktualne.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.