Jacek Jaśkowiak o gminie Komorniki

21.11.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Budżet gminy Komorniki na rok 2014 zakłada, że wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, wyniosą 25.899.298,00 zł, co stanowi 32,34% dochodów gminy ogółem.

 W udostępnionym nam przez gminę Komorniki wykonaniu budżetu (Budz’04-wyk) widnieje informacja, że w 2004 roku z PIT-u gmina uzyskała 3.975.939,00 zł dochodu. Założenie na ten rok wynosiło natomiast 4.071.267,00 zł.

25.899.298,00 / 4.071.267,00 = 6,36
25.899.298,00 / 3.975.939,00 = 6,51

 Zgodnie z powyższym wyliczeniem w ciągu dekady dochód gminy Komorniki z PIT-ów zwiększył się ponad sześciokrotnie, nie dziewięciokrotnie, jak stwierdził Jacek Jaśkowiak.

 Budżet Poznania na rok 2014 zakłada, że wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, wyniosą 791.961.392,00 zł. W roku 2004 budżet zakładał kwotę 348.127.487,00 zł.

791.961.392,00 / 348.127.487,00 = 2,27

W ciągu dekady budżet Poznania zwiększył się więc ponad dwukrotnie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.