Ryszard Kalisz w Poranku TOK FM

18.04.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Konkordat (art. 15. ust. 3) nie określa dokładnej liczby finansowanych uczelni kościelnych (wymienia jedynie dwie: Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz przewiduje możliwość dodania kolejnych uczelni), a dotacja dla każdej z nich jest określana na podstawie odrębnych ustaw. Ponadto, to nie za czasów rządu Platformy Obywatelskiej, ale jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości (konkretnie rządu mniejszościowego Kazimierza Marcinkiewicza) w kwietniu 2006 roku uchwalono ustawy o dotacji dla trzech kościelnych uczelni wyższych (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna “Ignatianum” w Krakowie) głosami posłów wszystkich ugrupowań poza SLD (PiS, PO, LPR, PSL, Samoobrona, niezrzeszeni).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.