Ryszard Nowak – Gość Dnia telewizji RTK

05.11.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Urząd Miasta dla portalu TwojSacz.pl, w okresie dwóch kadencji Ryszarda Nowaka (2006-10 oraz 2010-14) Nowy Sącz pozyskał 461 milionów złotych środków z Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę metodologię stosowaną przez Demagog.PL, wypowiedź Prezydenta należy uznać za prawdziwą – różnica jest bowiem mniejsza niż 10%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.