Ryszard Petru w Kontrwywiadzie RMF

08.03.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

wyborach uzupełniających do Senatu przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r. w województwie podlaskim zwyciężyła kandydatka zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Anna Maria Anders, zdobywając 30 661 głosów. Drugie miejsce zajął kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego Mieczysław Bagiński, zdobywając 26 618 głosów, czyli o 4 043 mniej niż jego konkurentka.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.