Ryszard Petru w „Piaskiem po oczach”

12.04.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Projekt ustawy, jeśli zostanie uchwalony przez parlament, uchyli obowiązujący dzisiaj art. 4a. ustawy o planowaniu rodziny, a zatem, między innymi, przepis mówiący, że:

“Przerwanie ciąży może być dokonane […] gdy: 1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, 2) […]”.

W miejsce tej regulacji wprowadzony zostanie następujący przepis do art. 152 kodeksu karnego:

“Nie popełnia  przestępstwa […], lekarz, jeżeli śmierć dziecka  poczętego jest następstwem działań leczniczych, koniecznych dla uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia matki dziecka poczętego”.

Zatem przesłankę “zagrożenia dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej” nowa ustawa zamienia na przesłankę “bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia matki”.
O ile należy się zgodzić, że proponowane rozwiązanie znacznie zawęża zakres okoliczności, w których lekarz może przerwać ciążę, o tyle nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, że projekt ustawy zakazuje aborcji kiedy ciąża zagraża życiu kobiety. Wypowiedź jest fałszywa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.