Rządowe projekty ustaw w Sejmie

05.01.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Większość projektów ustaw dyskutowanych w Sejmie jest rzeczywiście projektami poselskimi. Jednak rząd nie pozostaje bierny i także składa do Sejmu projekty ustaw czego przykładem są np. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw lub rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016. Przyczyną częstszego wnoszenia poselskich projektów ustaw przez koalicję jest m.in. konieczność przeprowadzania konsultacji społecznych w przypadku projektów rządowych, o czym mowa m.in. w art. 34 pkt. 3 Regulaminu Sejmu. Wpływa to na dłuższy czas trwania procesu legislacyjnego.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.