Stan gimbusów wg NIK

09.01.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

4 września 2016 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała informację o wynikach kontroli “Wykonywanie przez gminy obowiązku dowożenia dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół”, jaka została przeprowadzona przez delegaturę NIK w Poznaniu.

Kontrola przeprowadzona została w 30 gminach sześciu województw: kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, pomorskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

W co trzeciej z kontrolowanych gmin inspektorzy ITD, wykonujący kontrole na zlecenie NIK, zmuszeni byli zatrzymać dowody rejestracyjne autobusów, które nie nadawały się z przyczyn technicznych do poruszania się po drogach lub takich, które nie miały aktualnych badań technicznych.

Nie oznacza to jednak, że ⅓ skontrolowanych gimbusów nie nadawała się do użytku. Dotyczyło to 19 spośród 93 skontrolowanych przez inspektorów ITD pojazdów dowożących dzieci i uczniów (20,4%).

Gmina, zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty, jest zobligowana do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeśli odległość od miejsca zamieszkania do szkoły, w której obwodzie uczeń mieszka, przekracza:

1) 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,

2) 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.