Czy polskie dzieci lubią chodzić do szkoły?

09.01.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wg wyników badań PISA z 2012 roku (tabela III.2.3a) 68,4% uczniów z Polski deklaruje się jako szczęśliwe w szkole. Jest to 59. miejsce wśród 65 badanych. Na niższej pozycji niż Polska znalazły się Finlandia, Estonia, Słowacja, Czechy oraz Korea, a więc Polska nie uzyskała najgorszego wyniku wśród krajów europejskich.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.